STORMÄSTAREN VAR VÄRD FÖR RIDDARORDNARNA

Bilder: Händelser från stormästare Niinistös två perioder.

”Ärade Herr Stormästare,

Republikens president använder i sin egenskap av Riddarordnarnas stormästare av en tämligen exceptionell maktbefogenhet. Han eller hon är inte beroende av ordenskapitlets beredning av framställningarna, utan kan suveränt besluta om vem som belönas med statens högsta hedersbetygelser. Därför är det viktigt att stormästaren redan i början av sin mandatperiod framlägger sina belöningsprioriteter åt Riddarordnarna. På så vis styrs beredningen på rätt spår från allra första början. Då ni, Herr Stormästare, inledde ert arbete som Republikens president framlade ni era prioriteter för vårt arbete. Dessa står att läsa på de första sidorna i Ordenshandboken, som ges åt envar som belönats med ett utmärkelsetecken. Då sedan Finlands Vita Ros’ orden fyllde 100 år i början av er andra mandatperiod, formulerade ni Riddarordnarnas uppdrag på följande vis:

Det är viktigt att det hundra år gamla systemet lever med sin tid och beaktar förändringarna i samhället. Man måste kunna belöna också de personer som inte söker uppmärksamhet, men som offrar mycket för att hjälpa sina närmaste och utveckla samhället. Då vi offentligt visar uppskattning sporrar det oss att göra Finland till ett starkare, mera jämlikt och bättre land att leva i.

Dessa linjeringar har ordenskapitlet för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar bemödat sig att följa i sin beredning av ordensframställningarna. Utgående från era beslut har dessa två riddarordnar under era två mandatperioder ombesörjt förläningen av sammanlagt 68 999 utmärkelsetecken. Av dessa har 67 519 givits åt finska medborgare, 1 470 åt utlänningar. Vår högsta hedersbetygelse, storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ orden, har förlänats åt 12 personer, statsöverhuvud eller tronarvingar från de nordiska länderna. En egen, särskild grupp av dessa belönade är de 10 252 veteraner från våra krig som inte tidigare belönats med ett utmärkelsetecken, men som av er förlänats medaljen av I klass av Finlands Vita Ros’ orden. Det är stora siffror, men i vårt arbete har vi fått se att mottagarna av dessa statliga hedersbetygelser har varit tacksamma och glada över att deras ansträngningar har uppmärksammats på högsta möjliga nivå. Säkert är, att detta sporrar dem och andra att bjuda till desto mer i sitt värv och sitt leverne. Vi är tacksamma över att ha fått vara med i detta uppdrag, som redan i sig har varit belönande.

Ärade Stormästare. Som republikens president har ni i er verksamhet betonat samhällets stabilitet, välmåga och säkerhet – såväl i militärt som i ekonomiskt hänseende. Nu närmar sig er mandatperiod sitt slut, och ni skall snart få njuta av välförtjänta dagar i familjekretsen. Vi vid Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar vill skänka er en liten gåva, som kan skänka er något av det ni även personligen eftersträvat. Ordenskapitlets ledamot, styrelseordförande Timo Laitinen presenterar vår gåva.

Å Talludden, 26.1.2024

Jussi Nuorteva

Ordenskansler”