ruotsi banner

Övriga utmärkelsetecken

JvA1Halvofficiella utmärkelse- och förtjänsttecken

Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland instiftade 1935 Heliga Lammets orden (HLO), vars stormästare är Finlands ortodoxa ärkebiskop och som sköts av kyrkostyrelsen. Dess utmärkelsetecken, som är indelade i fem ordensgrader och två medaljgrader, tilldelas personer som utmärkt sig i kyrkosamfundets tjänst eller till dess fromma.

Till de halvofficiella utmärkelsetecknen, som bärs tillsammans med de officiella, hör också den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland S:t Henrikskors, Mikael Agricolakorset och Pro ecclesia -medaljen, Finska Hushållningssällskapets och Centralhandelskammarens förtjänstmärken. Också Finlands Stadsförbunds och Suomen Kunnallisliittos (numera Finlands Kommunförbunds) förtjänsttecken samt Helsingforsmedaljen, som beviljas av Helsingfors stad, får bäras tillsammans med officiella utmärkelsetecken.

Inofficiella förtjänsttecken

Förtjänsttecken som beviljas av olika organisationer, föreningar och företag är inofficiella eller privata. De används endast vid tillställningar som ordnas av sammanslutningen i fråga eller den bransch som den representerar.