suomibanner

Mitkä ovat kunniamerkkien nimet ruotsiksi ja englanniksi?

Ruotsiksi ja englanniksi ritarikuntien suurmestarin vahvistama suomalaisten virallisten kunniamerkkien keskinäinen järjestys on seuraava:

In english

Nimi Lyhenne Namn Förkortning
Suomen Valkoisen
Ruusun suurristi
ketjuineen
SVR SR ketj. Storkorset med kedja av
Finlands Vita Ros' orden
FVR SK kedj.
Vapaudenristin
suurristi
VR SR Frihetskorsets storkors FrK SK
Suomen Valkoisen
Ruusun suurristi
SVR SR Storkorset av Finlands
Vita Ros' orden
FVR SK
Suomen Leijonan
suurristi
SL SR Storkorset av Finlands
Lejons orden
FLO SK
Vapaudenristin
1. luokan
Mannerheim -risti
MR 1 Frihetskorsets Mannerheimkors
av 1. klass
MK 1
1. luokan
Vapaudenristi
rintatähtineen
VR 1 rtk. Frihetskorsets 1. klass
med kraschan
FrK 1 mkr.
Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan
komentajamerkki
SVR K I Kommendörstecknet
av I klass av Finlands
Vita Ros' orden
FVR K I
Suomen Leijonan
I luokan
komentajamerkki
SL K I Kommendörstecknet av
I klass av Finlands Lejons orden
FLO K I
Vapaudenristin
2. luokan
Mannerheimristi
MR 2 Frihetskorsets Mannerheimkors
av 2. klass
MK 2
1. luokan
Vapaudenristi
VR 1 Frihetskorsets 1. klass FrK 1
Suomen Valkoisen Ruusun
komentajamerkki
SVR K Kommendörstecknet
av Finlands Vita Ros' orden
FVR K
Suomen Leijonan
komentajamerkki
SL K Kommendörstecknet
av Finlands Lejons orden
FLO K
Suomen
liikuntakulttuurin ja
urheilun
suuri ansioristi
SU s.ar Finlands idrottskulturs
stora förtjänstkors
FI s.fk.
Suomen Olympialaisen
ansioristin 1. luokka
O ar 1 Finlands Olympiska
förtjänstkors av 1 klass
O fk 1
1. luokan
Vapaudenmitali
ruusukenauhassa
Vm 1 rnk. Frihetsmedaljens 1. klass
med rosett på bandet
Frm 1 mrb.
Vapaudenristin
kultainen
ansiomitali
VR kult.Am Frihetskorsets
förtjänstmedalj i guld
FrK Fm g.
Vapaudenristin
sururisti
VR surur. Frihetskorsets sorgekors FrK srk.
Vapaudenristin
surumitali
VR surum. Frihetskorsets sorgemedalj FrK srm.
2. luokan
Vapaudenristi
VR 2 Frihetskorsets 2. klass FrK 2
3. luokan
Vapaudenristi
VR 3 Frihetskorsets 3. klass FrK 3
4. luokan
Vapaudenristi
sodanajan ansioista
VR 4 Frihetskorsets
4. klass för krigstida förtjänster
FrK 4
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan
ritarimerkki
SVR R I Riddartecknet av
I klass av Finlands
Vita Ros' orden
FVR R I
Suomen Leijonan
Pro Finlandia-mitali
SL PF Pro Finlandia-medaljen
av Finlands Lejons
orden
FLO PF
Suomen Valkoisen Ruusun
ansiomerkki
(muutettu 1993
SVR:n
ansioristiksi, ks. jäljempänä)
SVR am Finlands Vita Ros'
tecken (ändrats 1993
till förtjänstkors,
se nedan)
FVR T
Suomen Leijonan
I luokan
ritarimerkki
SL R I Riddartecknet av I klass av
Finlands Lejons orden
FLO R I
4. luokan Vapaudenristi
rauhanajan ansioista
VR 4 ra Frihetskorsets 4. klass
(för fredstida förtjänster)
FrK 4 fr
Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkki
SVR R Riddartecknet av
Finlands Vita Ros' orden
FVR R
Suomen Leijonan ritarimerkki  SL R Riddartecknet
av Finlands
Lejons orden
FLO R
Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristi
SVR Ar Förtjänstkorset av
Finlands Vita Ros' orden
FVR Fk
Suomen Leijonan ansioristi SL Ar Förtjänstkorset av
Finlands Lejons orden
FLO Fk
Suomen Punaisen
Ristin
ansioristi
SPR ar Finlands Röda Kors'
förtjänstkors
FRK fk
Hengenpelastus-
mitali
HPM Livräddingsmedaljen LRM
Suomen
Olympialaisen
ansioristin
2. luokka
O ar 2 Finlands Olympiska
förttjänstkors
av 2. klass
O fk 2
1. luokan
Vapaudenmitali
VM 1 Frihetsmedaljens
1. klass
FrM 1
Vapaudenristin
1. luokan
ansiomitali
VR Am 1 Frihetskorsets
förtjänstmedalj
av 1. klass
FrK Fm 1
2. luokan
Vapaudenmitali
VM 2 Frihetsmedaljens
2. klass
FrM 2
Vapaudenristin 2
. luokan
ansiomitali
VR Am 2 Frihetskorsets
förtjänstmedalj
av 2. klass
FrK Fm 2
Vapaussodan muistomitali
ruusuineen
Vs. mm rk. Frihetskrigets
minnesmedalj
med ros
Frk.
mm mr
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
kultaristein ja
solkineen
SVR M I kr sk. Medalj av I klass
med guldkors och spänne av
Finlands Vita Ros' orden
FVR M I gk msp.
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
solkineen
SVR M I sk. Medalj av I klass
med spänne
av Finlands Vita Ros' orden
FVR M I msp.
Suomen Valkoisen Ruusun
mitali solkineen
SVR M sk. Medalj med spänne
av Finlands
Vita Ros' orden
FVR M msp.
Vapaussodan muistomitali Vs. mm Frihetskrigets
minnesmedalj
Frk. mm
Vuosien 1939 - 1940 sodan
(talvisodan)
muistomitali
Ts. mm Minnesmedalj för
deltagande i 1939-1940 års krig
(vinterkriget)
Vk. mm
Vuosien 1941 - 1945
sodan (jatkosodan)
muistomitali
Js. mm Minnesmedalj för
deltagande i 1941-1945
års krig (fortsättningskriget)
Fk. mm
Miinanraivausmitali Mrm Minröjningsmedaljen Mrm
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
kultaristein
SVR
M I kr
Medalj av I klass med
guldkors av Finlands
Vita Ros' orden
FVR
M I gk
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
SVR M I Medalj av I klass av
Finlands Vita Ros' orden
FVR M I
Suomen Valkoisen Ruusun
mitali
SVR M Medalj av Finlands
Vita Ros' orden
FVR M
Sotilasansiomitali Sot. am Militärens
förtjänstmedalj
Mil. fm
Suomen Punaisen Ristin
kultainen ansiomitali
SPR kult.am Finlands Röda Kors'
förtjänstmedalj i guld
FRK fm g.
Suomen Punaisen Ristin
hopeinen ansiomitali
SPR hop.am Finlands Röda Kors'
förtjänstmedalj i silver
FRK fm silv.
Mitali inhimillisestä auliudesta
(Pro Benignitate Humana)
PBH Hederstecknet för
mänsklig barmhärtighet
(Pro Benignitate Humana)
PBH
Suomen Punaisen Ristin
pronssinen ansiomitali
SPR pr.am Finlands Röda Kors'
förtjänstmedalj i brons
FRK fm br.
Suomen Olympialainen
ansiomitali
O am Finlands Olympiska
förtjänstmedalj
O fm
Sotainvalidien ansioristi Sotainv. ar Krigsinvalidernas
förtjänstkors
Krinv. fk
Poliisin ansioristi P ar Polisens förtjänstkors P fk
Rajavartiolaitoksen ansioristi RVL ar Gränsbevaknings-
väsendets förtjänstkors
GBV fk
Palotorjunnan ansiomerkki paloristi, PR Brandvärnets förtjänstkors brandkorset, BK
Suomen liikuntakulttuurin ja
urheilun kultainen ansioristi
SU kult. ar Finlands idrottskulturs
förtjänstkors i guld
FI fk g.
Suomen liikuntakulttuurin ja
urheilun ansioristi
SU ar Finlands idrottskulturs
förtjänstkors
FI fk
Väestönsuojelun 1. luokan
ansiomitali solkineen
Vss. am
1 sk.
Förtjänstmedaljen för
befolkningsskyddsarbete
av 1. klass med spänne
Bsk. fm
1 msp.
Väestönsuojelun
2. luokan ansiomitali solkineen
Vss. am
2 sk.
Förtjänstmedaljen för
befolkningsskyddsarbete
av 2. klass med spänne
Bsk. fm
2 msp.
Suomen liikunta-
kulttuurin ja
urheilun ansiomitali kullatuin ristein
SU am krk. Finlands idrottskulturs
förtjänstmedalj
med förgyllt kors
FI fm mgk.
Väestönsuojelun 1. luokan
ansiomitali
Vss. am 1 Förtjänstmedaljen för
befolkningsskyddsarbete
av 1. klass
Bsk. fm 1
Suomen
liikuntakulttuurin ja
urheilun ansiomitali
SU am Finlands idrottskulturs
förtjänstmedalj
FI fm
Rajavartiolaitoksen
ansiomitali
RVL am Gränsbevakningsväsendets
förtjänstmedalj
GBV fm
Väestönsuojelun
2. luokan ansiomitali
Vss. am 2 Förtjänstmedaljen för
befolkningsskyddsarbete
av 2. klass
Bsk. fm 2
Suomen Urheilun pronssinen
ansiomitali
SU pr. am Finlands idrotts
 förtjänstmedalj
i brons
FI fm br.
Vankeinhoidon
ansioristi
Vh. ar Fångvårdens förtjänstkors Fv. fk
Tullilaitoksen ansioristi
soljen kera
Tulli ar sk. Tullverkets förtjänstkors
med spänne
Tull fk msp.
Suomen Reserviupseeriliiton
kultainen ansiomitali solkineen
RUL am sk. Finlands Reservofficersförbunds
förtjänstmedalj i guld
med spänne
ROF fm msp.
Kilta-ansiomitali Kilta am Försvarsgillenas
förtjänstmedalj
FG fm
Tullilaitoksen ansioristi Tulli ar Tullverkets förtjänstkors Tull fk
Reserviläisliitto -
Reservin Aliupseerien Liiton
ansioristi solkineen
RAUL
ar sk.
Reservistförbundet - Reservunderofficers-
förbundets förtjänstkors med spänne
RuOF
fk msp.
Päällystöliiton
ansiomitali soljen kera
PL am sk. Befälsförbundets
förtjänstmedalj
med spänne
BF fm msp.
Suomen Reserviupseeriliiton
kultainen ansiomitali
RUL am Finlands Reservofficers-örbunds
förtjänstmedalj i  guld
ROF fm
Reserviläisliitto -
Reservin Aliupseerien
Liiton ansioristi
RAUL ar Reservistförbundet - Reservunderofficers-
förbundets förtjänstkors
RuOF fk
Päällystöliiton
ansiomitali
PL am Befälsförbundets
förtjänstmedalj
BF fm
Insinööriupseeriliiton
ansiomitali
IUL am Ingenjörofficersförbundets
förtjänstmedalj
IOF fm
Kadettikunnan
ansiomitali
KK am Kadettkårens
förtjänstmedalj
KK fm
Liikenneturvallisuus-
alan ansiomitali
Lt am Förtjänstmedalj
för trafiksäkerhetsarbete
Ts fm
Työympäristötyön
erityisansiomitali
Tyt am Specialförtjänstmedalj för
arbetsmiljöarbete
Ama fm
Poliisin kullattu
ansiomitali
P am Polisens förgyllda förtjänstmedalj P fm
Moottoriliikenteen
ansiomitali
Ml am Förtjänstmedalj för
motorfordonstrafikarbete
Mt fm

In english

Nimi Lyhenne Name Abbreviation
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi
ketjuineen
SVR SR ketj. Grand Cross, with Collar,
of the Order of the White Rose of Finland
FWR GC collar
Vapaudenristin
suurristi
VR SR Grand Cross of the Order
of the Cross of Liberty
Suomen Valkoisen
Ruusun suurristi
SVR SR Grand Cross of the Order
of the White Rose of Finland
FWR GC
Suomen Leijonan
suurristi
SL SR Grand Cross of the Order
of the Lion of Finland
FL GC
Vapaudenristin
1. luokan
Mannerheim -risti
MR 1 Mannerheim Cross,
1st Class, of the Order
of the Cross of Liberty
1. luokan
Vapaudenristi
rintatähtineen
VR 1 rtk. Cross of Liberty,
1st Class with star
Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan
komentajamerkki
SVR K I Commander, First Class,
of the Order of
the White Rose of Finland
FWR C I
Suomen Leijonan
I luokan
komentajamerkki
SL K I Commander, First Class,
of the Order
of the Lion of Finland
FL C I
Vapaudenristin
2. luokan
Mannerheimristi
MR 2 Mannerheim Cross, 2nd Class,
of the Order of the Cross of Liberty
1. luokan
Vapaudenristi
VR 1 Cross of Liberty, 1st Class
Suomen Valkoisen Ruusun
komentajamerkki
SVR K Commander of the Order of
the White Rose of Finland
FWR C
Suomen Leijonan
komentajamerkki
SL K Commander of the Order of
the Lion of Finland
FL C
Suomen
liikuntakulttuurin ja
urheilun
suuri ansioristi
SU s.ar Great Cross of Merit of
the Finnish Sports
Suomen Olympialaisen
ansioristin 1. luokka
O ar 1 Finnish Olympic Cross of
Merit, First Class
1. luokan
Vapaudenmitali
ruusukenauhassa
Vm 1 rnk. Medal of Liberty, 1st Class
with rosette, of the Order
of the Cross of Liberty
Vapaudenristin
kultainen
ansiomitali
VR kult.Am Medal of Merit in gold
of the Order of
the Cross of Liberty
Vapaudenristin
sururisti
VR surur. Cross of Mourning of the Order of
the Cross of Liberty
Vapaudenristin
surumitali
VR surum. Medal of Mourning of the Order of
the Cross of Liberty
2. luokan
Vapaudenristi
VR 2 Cross of Liberty, 2nd Class, of the Order
of the Cross of Liberty
3. luokan
Vapaudenristi
VR 3 Cross of Liberty, 3rd Class,
of the Order of the Cross
of Liberty
4. luokan
Vapaudenristi
sodanajan ansioista
VR 4 Cross of Liberty, 4th Class,
of the Order of the Cross
of Liberty, for war-time merits
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan
ritarimerkki
SVR R I Knight, First Class,
of the Order of
the White Rose of Finland
FWR K I
Suomen Leijonan
Pro Finlandia-mitali
SL PF Pro Finlandia Medal of
the Order of the Lion of Finland
FL PF
Suomen Valkoisen Ruusun
ansiomerkki
(muutettu 1993
SVR:n
ansioristiksi, ks. jäljempänä)
SVR am Badge of Merit of the Order of
the White Rose of Finland
Suomen Leijonan
I luokan
ritarimerkki
SL R I Knight, First Class, of
the Order of the Lion of Finland
FL K I
4. luokan Vapaudenristi
rauhanajan ansioista
VR 4 ra Cross of Liberty, 4th Class,
of the Order of the
Cross of Liberty
(for peace-time merits)
Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkki
SVR R Knight of the Order of
the White Rose of Finland
FWR K
Suomen Leijonan ritarimerkki  SL R Knight of the Order of
the Lion of Finland
FL K
Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristi
SVR Ar Cross of Merit of the Order
of the White Rose of Finland
FWR Cm
Suomen Leijonan ansioristi SL Ar Cross of Merit of the Order
of the Lion of Finland
FL Cm
Suomen Punaisen
Ristin
ansioristi
SPR ar Cross of Merit of
the Red Cross of Finland
Hengenpelastus-
mitali
HPM Medal for Life-saving
Suomen
Olympialaisen
ansioristin
2. luokka
O ar 2 Finnish Olympic Cross of
Merit, Second Class
1. luokan
Vapaudenmitali
VM 1 Medal of Liberty, 1st Class,
of the Order of the Cross of Liberty
Vapaudenristin
1. luokan
ansiomitali
VR Am 1 Medal of Merit, 1st Class,
of the Cross of Liberty
2. luokan
Vapaudenmitali
VM 2 Medal of Liberty, 2nd Class,
of the Order of the Cross of Liberty
Vapaudenristin 2
. luokan
ansiomitali
VR Am 2 Medal of Merit, 2nd Class,
of the Cross of Liberty
Vapaussodan muistomitali
ruusuineen
Vs. mm rk. Memorial Medal with Rose
of the War of Independence
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
kultaristein ja
solkineen
SVR M I kr sk. Medal, First Class with golden
cross and clasp, of
the Order of
the White Rose of Finland
FWR M I gold clasp
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
solkineen
SVR M I sk. Medal, First Class with clasp,
of the Order of the
White Rose of Finland
FWR M I clasp
Suomen Valkoisen Ruusun
mitali solkineen
SVR M sk. Medal with clasp,
of the Order of the
White Rose of Finland
FWR M clasp
Vapaussodan muistomitali Vs. mm Memorial Medal ofthe War
of Independence
Vuosien 1939 - 1940 sodan
(talvisodan)
muistomitali
Ts. mm Memorial Medal of the
war 1939-1940
(Winter War)
Vuosien 1941 - 1945
sodan (jatkosodan)
muistomitali
Js. mm Memorial Medal of
the 1941-1945 war
(Continuation War)
Miinanraivausmitali Mrm Memorial Medal of
the Mine Clearing
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
kultaristein
SVR
M I kr
First Class Medal of
the Order of
the White Rose of
Finland with golden cross
FWR M I gold
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
SVR M I First Class Medal of
the Order of
the White Rose of Finland
FWR M I
Suomen Valkoisen Ruusun
mitali
SVR M Medal of the Order of
the White Rose of Finland
FWR M
Sotilasansiomitali Sot. am Medal for Military Merits
Suomen Punaisen Ristin
kultainen ansiomitali
SPR kult.am Medal of Merit, in gold,
of the Red Cross of Finland
Suomen Punaisen Ristin
hopeinen ansiomitali
SPR hop.am Medal of Merit, in silver,
of the Red Cross of Finland
Mitali inhimillisestä auliudesta
(Pro Benignitate Humana)
PBH Pro Benignitate Humana -medal
Suomen Punaisen Ristin
pronssinen ansiomitali
SPR pr.am Medal of Merit, in bronze,
of the Red Cross of Finland
Suomen Olympialainen
ansiomitali
O am Finnish Olympic Medal
of Merit
Sotainvalidien ansioristi Sotainv. ar Cross of Merit of
the War Invalides
Poliisin ansioristi P ar Cross of Merit of the Police 
Rajavartiolaitoksen ansioristi RVL ar Cross of Merit of
the Frontier Guards
Palotorjunnan ansiomerkki paloristi, PR Cross of Merit of
the Fire Defence (Fire Cross)
Suomen liikuntakulttuurin ja
urheilun kultainen ansioristi
SU kult. ar Cross of Merit, in gold,
of the Finnish Sports
Suomen liikuntakulttuurin ja
urheilun ansioristi
SU ar Cross of Merit, in silver,
of the Finnish Sports
Väestönsuojelun 1. luokan
ansiomitali solkineen
Vss. am
1 sk.
Medal of Merit, First Class
with clasp,
of the Civil Defence
Väestönsuojelun
2. luokan ansiomitali solkineen
Vss. am
2 sk.
Medal of Merit,
Second Class with clasp,
of the Civil Defence
Suomen liikunta-
kulttuurin ja
urheilun ansiomitali kullatuin ristein
SU am krk. Medal of Merit in silver
with golden cross,
of the Finnish Sports
Väestönsuojelun 1. luokan
ansiomitali
Vss. am 1 Medal of Merit First Class,
of the Civil Defence
Suomen
liikuntakulttuurin ja
urheilun ansiomitali
SU am Medal of Merit in silver,
of the Finnish Sports
Rajavartiolaitoksen
ansiomitali
RVL am Medal of Merit
of the Frontier Guards
Väestönsuojelun
2. luokan ansiomitali
Vss. am 2 Medal of Merit Second Class,
of the Civil Defence
Suomen Urheilun pronssinen
ansiomitali
SU pr. am  
Vankeinhoidon
ansioristi
Vh. ar Cross of Merit,
of the Prison Administration
Tullilaitoksen ansioristi
soljen kera
Tulli ar sk. Medal of merit with clasp
of customs service
Suomen Reserviupseeriliiton
kultainen ansiomitali solkineen
RUL am sk. Gold Medal of Merit
with clasp of
the Reserve Officers Association
Kilta-ansiomitali Kilta am Medal of Merit of the
Association of Voluntary
Defence Guilds
Tullilaitoksen ansioristi Tulli ar Medal of merit
of customs service
Reserviläisliitto -
Reservin Aliupseerien Liiton
ansioristi solkineen
RAUL
ar sk.
Cross of merit with
clasp of Reservists' association
Päällystöliiton
ansiomitali soljen kera
PL am sk. Medal of Merit with clasp
of the Association of the Warrant Officers’
Suomen Reserviupseeriliiton
kultainen ansiomitali
RUL am Gold Medal of Merit
of the Reserve
Officers Association
Reserviläisliitto -
Reservin Aliupseerien
Liiton ansioristi
RAUL ar Cross of merit of
Reservists' association
Päällystöliiton
ansiomitali
PL am Medal of Merit
of the Association
of the Warrant Officers
Insinööriupseeriliiton
ansiomitali
IUL am Medal of Merit of
the Engineerin Officers’ Association
Kadettikunnan
ansiomitali
KK am Medal of Merit
of the Cadet Corps
Liikenneturvallisuus-
alan ansiomitali
Lt am The medal of merit of traffic safety branch
Työympäristötyön
erityisansiomitali
Tyt am The special medal of merit of work
for working environment
Poliisin kullattu
ansiomitali
P am Medal of Merit, in gold,
of the Police
Moottoriliikenteen
ansiomitali
Ml am